01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland.

Externe ontwikkelingen

Vluchtelingen

Eind 2015 zijn in het bestuursakkoord ‘Verhoogde Asielinstroom’ afspraken vastgelegd over een brede aanpak van de vluchtelingenproblematiek, zie ook…

Nationale omgevingsvisie en Nationale Omgevingsagenda

Het Rijk maakt een Nationale omgevingsvisie (NOVI) als één van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet. Hierin staat de inrichting van Nederland op de…

Binnensteden in transitie

De binnensteden vormen de kern van onze steden en hebben een belangrijke functie voor identiteit, cultuur en de economie. De Overijsselse binnensteden…

Ondergrond

Het Rijk werkt aan de Rijksstructuurvisie Ondergrond en aanpassing van de wetgeving voor mijnbouwactiviteiten in de diepe ondergrond. Het Rijk heeft…

Waterbeheer

De ruimtelijke implicaties van de gevolgen van de klimaatverandering, wateroverlast en hittestress, pakken we samen met onze partners aan in het…

Aanvullende opgaven

Statushouders

Het vluchtelingen vraagstuk leidt tot een aanvullende opgave. Met een grotere uitstroom van statushouders uit de opvangcentra neemt de vraag naar reguliere…

Autonome ontwikkelingen

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2018 in werking. De impact van deze wet is naar verwachting fors en op allerlei terreinen (inhoudelijk, ICT, werkwijze, cultuur en…

Wat gaan we doen in 2017?

1.1 Zorgvuldige afweging van ruimtelijke belangen

We werken voortdurend met onze partners aan traditionele en actuele maatschappelijke opgaven zoals ruimtelijke kwaliteit, reprogrammeren woningbouw en de…

1.2 Behoud leefkwaliteit van het platteland

Het platteland is in ontwikkeling, hier spelen schaalvergroting en verduurzaming in de landbouw, natuurrealisatie, klimaatverandering en energietransitie. Om…

1.3 Versterken van stedelijke netwerken

Samen met partners pakken we de binnenstedelijke transformatie en herstructurering aan. Wij bewegen mensen hun netwerk, kapitaal, tijd en gedrevenheid in te…

1.4 Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast

Wij werken de Delta-afspraken uit waarbij we de verbinding zoeken tussen de opgaven schoon water, voldoende water, waterveiligheid en natuur. In het…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

1.3.2 Stimuleren transformatie en herstructurering

€ 9.700

September 2016

Publicatiedatum: 31-05-2016