Financiën

Budgettair perspectief

Het budgettair perspectief is de vertaling van financiële voorstellen naar een meerjarenraming. De beginstand van het budgettair perspectief wordt gevormd door de saldi van de begroting 2016. Vervolgens is het budgettair perspectief geactualiseerd op basis van de recente besluitvorming, autonome ontwikkelingen, overige mutaties en beleidsintensiveringen. Het geactualiseerde budgettair perspectief laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

(Bedragen x € 1.000)

Budgettair perspectief AR1 2016 2017 2018 2019 2020
Eindstand 18.157 - - 17.070 9.801 18.682
Structureel - 36.358 40.025 26.446 16.686 7.857
Beginstand conform begroting 2016 - 33.938 37.620 24.058 17.077 17.077
Recente besluitvorming - 2.525 2.552 2.212 883 883
Autonome ontwikkelingen - 23 1.830 2.140 2.350 2.463
Overige mutaties - -128 -1.977 -1.964 -3.624 -12.566
Actualisering bestaand beleid - - - - - -
Beleidsintensiveringen - - - - - -
Nieuw structureel saldo - 36.358 40.025 26.446 16.686 7.857
Incidenteel 18.157 -36.358 -40.025 -9.376 -6.885 10.825
Beginstand conform begroting 2016 5.681 -33.938 -24.162 -14.275 -14.072 -14.072
Recente besluitvorming 110.514 -20.213 -222 3.430 3.136 3.136
Autonome ontwikkelingen - -15.150 27 137 806 4.171
Overige mutaties -1 -70.070 1.308 1.332 3.245 17.590
Actualisering bestaand beleid - - - - - -
Beleidsintensiveringen - -12.000 - - - -
Mutatie vrije ruimte Algemene Reserve -98.037 115.013 -16.976 - - -
Nieuw incidenteel saldo 18.157 -36.358 -40.025 -9.376 -6.885 10.825
1 Algemene reserve
Beschikbaar voor nieuw beleid in de Algemene
reserve voor de Bestuursperiode 2019-2023
- - - - - 40.000
Structureel - - - - - -
Incidenteel - - - - - 40.000

Financiële ontwikkelingen

In het coalitieakkoord 2015 - 2019 ‘Overijssel Werkt!’ is als uitgangspunt opgenomen dat de provincie staat voor een gezonde financiële huishouding. Nu en in de toekomst. Het budgettair perspectief (baten en lasten) is (meerjarig) incidenteel en structureel sluitend. In de financiële vertaling van het coalitieakkoord geven wij aan hoe invulling…

Organisatie ontwikkelingen

In het onderdeel organisatie ontwikkelingen wordt u geïnformeerd over de volgende ontwikkelingen: Overijssel in beweging, kwaliteit stukken, flexibilisering van personeel, participatiewet en Trendbureau Overijssel.…

Publicatiedatum: 31-05-2016