03. Vitaal platteland

Om de bijdragen van natuur, landschap en landbouw aan de welvaart en het welzijn te behouden, streven wij naar een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur.

Relatie met de ambities van andere beleidsterreinen:
Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van planten en dieren, maar ook voor de provinciale waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn natuur en landschap, net als bijvoorbeeld infrastructuur en water, belangrijke dragers van de indeling van de ruimte.

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij, door het verminderen van de uitstoot van stikstof, voor een goede balans tussen economische ontwikkeling voor (agrarische) bedrijven, infrastructuur en natuur. Een toekomstbestendige landbouw en behoud en ontwikkeling van natuur dragen zowel bij aan de vitaliteit en het beheer van het landelijk gebied, als aan inkomen en werkgelegenheid voor bedrijven in de keten van boer tot verwerkende industrie, recreatie en natuurbeheer.

Externe ontwikkelingen

Duurzame landbouw

De Agro&Foodketen maakt een omslag naar duurzaamheid. De wereldwijde vraag naar voedsel breidt zich uit, zowel in volume als in kwaliteit. Veranderende…

Evaluatie Natuurpact

In 2016 vindt de evaluatie van het Natuurpact plaats. De politieke dimensie hierbij is dat de Tweede Kamer mogelijk vasthoudt aan het groot project…

Beheerplannen Natura2000

Een omvangrijke gebiedsontwikkelingsopgave - de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura2000- zijn we gestart. Deze opgave is gekoppeld aan de PAS…

Autonome ontwikkelingen

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet gaat in op 1 januari 2017 en is het…

Wat gaan we doen in 2017?

3.1 Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving heeft ook impact op de uitvoering van de…

3.2 Verbetering van de inrichting en beheer van Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurontwikkelingprojecten

Programmatische Aanpak Stikstof
In 2017 stellen we de beheerplannen Natura2000 volgens de programmatische aanpak stikstof vast. Bij de invoering van de…

3.3 Wederzijdse versterking van natuur & economie en natuur & samenleving

In de groene tafels, ‘natuur en economie’ en ‘natuur en samenleving’ ontwikkelen we samen met partners de wederzijdse versterking van deze thema’s. Zie ook…

3.4 Verduurzaming agrofood ketens

De realisatie van deze opgaven is primair aan de sector. Samen met de sector, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen brengen we onze…

3.5 Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied

De Europese Commissie rond in 2016 de fitness check (geschiktheidsbeoordeling) van de Europese vogel- en habitatrichtlijnen af en komt in het vierde kwartaal…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

€ 843

December 2016

3.4.4 Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven

€ 6.000

September 2016

Publicatiedatum: 31-05-2016