07. Kwaliteit openbaar bestuur

Wij waarborgen verscheidenheid en spreiding van cultuur in Overijssel. Kunst, cultuur en erfgoed vormen de identiteit van een samenleving, zorgen voor sociale samenhang, stimuleren de lokale economie en dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel ook uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker.

Externe ontwikkelingen

Bestuursstijl

De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De maatschappelijke opgaven zijn leidend. Daarbij zijn democratische legitimiteit,…

Vluchtelingen

Eind 2015 zijn in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afspraken vastgelegd over een brede aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Daarnaast is onze…

Kwaliteit openbaar bestuur

Een aantal ontwikkelingen raakt aan onze ambitie dat het vertrouwen van de burger in de overheid moet groeien of minimaal gelijk blijven. Het gaat…

Europa

Terwijl aan de ene kant sprake is van ‘Europeanisering’ van belangrijke beleidsterreinen, is anderzijds de trend juist regionalisering en decentralisatie.…

Wat gaan we doen in 2017?

7.1 Een goed openbaar bestuur in Overijssel

De Visie Kwaliteit Openbaar Bestuur is een open traject dat we in 2016 zijn gestart en gedurende de lopende bestuursperiode voortzetten. Dit traject is…

7.2 Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving.

Het investeringsvoorstel experimenten bestuursstijl hebben we u aangeboden voor behandeling in de vergadering van juli. Op verschillende plekken in de…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

7.1.1 Bestuurlijke inrichting

€ 385

Juli 2016

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

€ 75

Juli 2016

7.1.3 Financieel toezicht

€ 106

Juli 2016

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van Koning

€ 165

Juli 2016

7.2.2 Experimenten bestuursstijl

€ 3.750

Juli 2016

7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

€ 950

Juli 2016

7.3.1 Samenwerking

€ 300

Juli 2016

7.3.2 Relatiebeheer en lobby

€ 150

Juli 2016

7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid

€ 1.069

Juli 2016

Publicatiedatum: 31-05-2016