05. Regionale economie

Behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Wij werken aan een concurrerende economie met meer werkgelegenheid. Drie pijlers vormen het fundament onder deze ambitie: (1) een aantrekkelijk vestigingsklimaat, (2) de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en (3) een concurrerend bedrijfsleven. Het beleid staat niet op zichzelf; er is sprake van raakvlakken met de opgaven energie, duurzaamheid en mobiliteit (ontsluiting van de economische kerngebieden). Daarnaast bestaan er afhankelijkheden met publieke en private partners binnen Overijssel alsook met Gelderland, het Rijk en Europa.

Externe ontwikkelingen

Regionale economie

Overijssel staat voor belangrijke economische uitdagingen, zie ook hoofdstuk onderdeel 1. Inleiding. De veerkracht van de regionale economie is de afgelopen…

Concurrentiekracht

Naast de onderkende verantwoordelijkheid voor het ‘regionale gat’ in economische infrastructuur is er ook aandacht voor de noodzaak om de concurrentiekracht…

Technology Base

Onderdeel van de Technology Base is een kleinschalige luchthaven voor recreatief en zakelijk vliegverkeer, en vliegverkeer op het gebied van onderhoud en…

Vluchtelingen

Eind 2015 zijn in het bestuursakkoord ‘Verhoogde Asielinstroom’ afspraken vastgelegd over een brede aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Naast deze…

Agro&Food

De Agro&Foodketen maakt een transitie door naar duurzaamheid. De wereldwijde vraag naar voedsel breidt zich uit, zowel in volume als in kwaliteit.…

Europa, internationalisering

Terwijl aan de ene kant sprake is van ‘Europeanisering’ van belangrijke beleidsterreinen, is anderzijds de trend juist regionalisering en decentralisatie.…

Duurzame ontwikkeling

Wij positioneren met de sector, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen de provincie Overijssel als proeftuin en etalage voor duurzame…

Wat gaan we doen in 2017?

5.1 Ondernemers vestigen zich in Overijssel.

Onze inzet voor werklocaties bevindt zich in een overgangsfase. De eerste stappen in het ruimtelijk interventiespoor, via het (re)programmeren, zijn gezet…

5.2 Iedereen in Overijssel doet mee

In een tijd van toenemende nationale en internationale concurrentie, waarin economische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, willen we ondernemers…

5.3 Overijssel investeert in innovatie

Naast ondernemerschap en internationaal zaken doen is innovatie een derde pijler onder een concurrend bedrijfsleven. Dit zijn de regionale…

5.4 Overijssel onderneemt (internationaal)

Voor het versterken van de concurrentiepositie van het MKB is, naast innovatie en internationalisering, ondernemerschap van groot belang. Onze inzet hebben…

5.5 Overijssel gastvrij

De vrijetijdseconomie in Overijssel (inclusief toerisme en recreatie) is een banenmotor. De sector biedt veel werk aan MBO’ers, laaggeschoolden, deeltijders…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

5.1.1 Werklocaties: basis op orde

€ 4.449

Begin 2017

5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties

€ 13.633

November 2016

5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek

€ 5.850

Juni 2016

5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit

€ 800

Juni 2016

5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

€ 3.350

Juni 2016

5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur

€ 6.900

November 2016

5.3.2 Van idee naar marktintroductie

€ 20.000

November 2016

5.3.4 Risicofinanciering

€ 5.000

November 2016

5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel

€ 8.900

Juni 2016

5.4.2 Bevorderen van export

€ 2.100

November 2016

5.4.3 Acquisitie

€ 2.400

November 2016

5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

€ 7.500

Juli 2016

5.5.2 Festivals en evenementen

€ 5.050

September 2016

Publicatiedatum: 31-05-2016