08. Gebiedsontwikkelingen

De ambitie van de gebiedsontwikkelingen is het zo goed en slim mogelijk gezamenlijk en gelijktijdig realiseren van zeer uiteenlopende doelen van de provincie, bewoners en betrokken partijen. Hierbij wordt waar nodig gericht grondbeleid ingezet.

Externe ontwikkelingen

Gebiedsontwikkelingen

Het karakter van de gebiedsontwikkelingen is aan het veranderen. We trekken ons in sommige gevallen langzamerhand terug (zoals bij Nationaal Landschap…

Wat gaan we doen in 2017?

Noordoost-Twente

Door het decentralisatieakkoord Natuur hebben we een grote natuuropgave in en rond Natura2000 gebieden. In Noordoost-Twente liggen meerdere…

Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura2000

De gebiedsanalyses die voor de Natura2000 gebieden zijn gemaakt zijn de basis voor de maatregelen die we uitvoeren. We passen deze analyses jaarlijks in de…

Ruimte voor de Vecht

In januari 2016 heeft u het uitvoeringsprogramma 2016 - 2018 programma ‘Ruimte voor de Vecht’, inclusief een bijdrage van € 3,9 miljoen, vastgesteld…

Ruimte voor rivier IJsseldelta

De versnelde invoering van fase 2 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta beïnvloedt de uitvoering van fase 1 in positieve zin. Mogelijke financiële meevallers…

Technology Base Twente

De economische versterking van Twente is het voornaamste doel van het programma. De regionale aansluiting bij de Topsector Advanced Materials and…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

8.1.5 TecBase Twente

€ 24.750

Juli 2016
Najaar 2016

Publicatiedatum: 31-05-2016