04. Mobiliteit

Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van de economische bereikbaarheid voor zowel personenverkeer als goederenvervoer en verkeersveiligheid. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Externe ontwikkelingen

Mobiliteit

De maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor verandering van de mobiliteitsvraag. Demografische ontwikkelingen (vergrijzing), de trek naar de stad,…

Herijking openbaar vervoer

Sinds maart 2014 werken we aan de herijking van het openbaar vervoer. Doel is een begrotingsevenwicht in 2018. Het aanbod van het openbaar vervoer is…

Europa

Terwijl aan de ene kant sprake is van ‘Europeanisering’ van belangrijke beleidsterreinen, is anderzijds de trend juist regionalisering en decentralisatie.…

Autonome ontwikkelingen

Vervangingsinvesteringen

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in het onderzoek naar groot onderhoud wegen en kunstwerken aanbevolen om een langjarig gemiddelde aan de voorziening toe…

Wat gaan we doen in 2017?

4.1 Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten door combinatie van verschillende vervoersystemen

4.1.1 Integrale mobiliteitsaanpak
De omgevingsvisie is het beleidskader waarin ook het mobiliteitsbeleid van Overijsssel op hoofdlijnen is bepaald.…

4.2 Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem

Stoppen regiotaxi als onderdeel van aanvullend openbaar vervoer.
De verantwoordelijkheid voor het maatwerkvervoer verschuift per 1 januari 2017 voor…

4.4 Het stimuleren van duurzaam goederenvervoer, door het optimaal benutten van bestaande netwerken

De beschikbaarheid van een infrastructuurnetwerk met voldoende capaciteit vormt de basis voor goederenvervoer en is voorwaarde voor de logistieke hotspots in…

4.5 Bevorderen van de verkeersveiligheid

Ter uitvoering van het koersdocument Verkeersveiligheid stellen we meerjarige regionale actieprogramma's op. Hiertoe leggen we u in juli 2016 een…

4.6 Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra

Begin 2017 leggen wij u een investeringsvoorstel voor de N35 voor. De omvang van de bijdrage vanuit de algemene reserve Kwaliteit van Overijssel is…

4.7 Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur, investeringsvoorstel

Voor de periode 2016 tot en met 2019 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor beheer, onderhoud en vervanging van de infrastructuur. In juni 2016 hebben wij…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave

€ 2.000

Najaar 2016

4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

€ 973

n.t.b.

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

€ 2.350

n.t.b.

4.5.1 Uitwerking koersdocument verkeersveiligheid

€ 8.000

Juli 2016

4.6.4 N35

€ 5.450

Begin 2017

4.6.4 N35

€ 15.025

Juli 2016

4.6.6 N307

€ 1.316

€ 1.470

Najaar 2017

4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur (2016 - 2019)

€ 20.000

Juni 2016

Publicatiedatum: 31-05-2016