02. Milieu en energie

Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:
a. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
b. Borgen en verbeteren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Externe ontwikkelingen

Klimaatakkoord

Eind 2015 zijn in Parijs nadere afspraken gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen om de temperatuurstijging van de aarde onder de 2 graden te…

Omgevingswet en Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving

De Omgevingswet en de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben invloed op onze taken en die van de Regionale Uitvoeringsdiensten. De wet vraagt…

Circulaire economie

In december 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd voor de overgang naar een circulaire economie. Een economie waarin grondstoffen en…

Aanvullende opgaven

Duurzaamheid

Het klimaatakkoord van Parijs onderstreept het belang van duurzaamheid voor energie en het gebruik van fossiele brandstoffen, zie beleidsdoel 2.1…

Asbest

We hebben een plan van aanpak gemaakt, waarin de nadruk ligt op ondersteuning van andere partijen om te komen tot versnelling van de asbestdakenverwijdering.…

Wat gaan we doen in 2017?

2.1 Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023

Om het Europese doel voor Nederland te behalen, 14% duurzame energie in 2020, zijn er nationaal aanvullende maatregelen beschikbaar of in voorbereiding. Door…

2.2 Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid

Ontwikkelingen transitie Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
In de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is een wijziging opgenomen voor de…

2.3 Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem en lucht

We maken met gemeenten en andere partners een plan van aanpak voor asbestverwijdering als uitwerking van onze ambitie om Overijssel zoveel mogelijk…

2.6 Ontwikkeling beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid

Circulaire economie
Eind 2015 heeft het kabinet aangekondigd toe te werken naar een overkoepelend programma met een kabinetsbrede aanpak voor de…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

€ 30.000

€ 10.000

Begin 2017

Publicatiedatum: 31-05-2016